01.08.2016

شرکت اَوتی: توسعه آزمون های مواد شیمایی نساجی

 

انستیتو تکنولوژی، اکولوژی و نوآوری اتریش ( OETI) با همکاری انجمن بین المللی اوکو تکس ( Oeko-Tex) سوییس در زوریخ برنامه آزمون ها و استانداردهای نساجی خود را با ارائه گواهینامه های جدید تحت عنوان اکوپاسپورت ( Eco-Passport) توسعه بخشیده است.

This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy Information

PROVEN SINCE 1846

Find us on:

LinkedIn
Facebook
Twitter
Youtube
 
 
 

© 2021 OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH. All rights reserved.